Tanda Tanda Para Wali Allah

TANDA-TANDA WALI ALLAH

1. Jika melihat mereka, akan mengingatkan kita kepada Allah swt.

Dari Amru Ibnul Jammuh, katanya:

“Ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: “Allah berfirman: “Sesungguhnya hamba-hambaKu, wali-waliKu adalah orang-orang yang Aku sayangi. Mereka selalu mengingatiKu dan Akupun mengingai mereka.”

Dari Said ra, ia berkata:

“Ketika Rasulullah saw ditanya: “Siapa wali-wali Allah?” Maka beliau bersabda: “Wali-wali Allah adalah orang-orang yang jika dilihat dapat mengingatkan kita kepada Allah.”

2. Jika mereka tiada, tidak pernah orang mencarinya.

Dari Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab, katanya:

10 Hadis riwayat Abu Daud dalam Sunannya dan Abu Nu’aim dalam Hilya jilid I hal. 6

Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Auliya’ dan Abu Nu’aim di dalam Al Hilya Jilid I hal 6).

“Pada suatu kali Umar mendatangi tempat Mu’adz ibnu Jabal ra, kebetulan ia sedang menangis, maka Umar berkata: “Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Mu’adz?” Kata Mu’adz: “Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: “Orang-orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang bertakwa yang suka menyembunyikan diri, jika mereka tidak ada, maka tidak ada yang mencarinya, dan jika mereka hadir, maka mereka tidak dikenal. Mereka adalah para imam petunjuk dan para pelita ilmu.”

3. Mereka bertakwa kepada Allah.

Allah swt berfirman:

“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhuwatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa.. Dan bagi mereka diberi berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat”13

Abul Hasan As Sadzili pernah berkata: “Tanda-tanda kewalian seseorang adalah redha dengan qadha, sabar dengan cubaan, bertawakkal dan kembali kepada Allah ketika ditimpa bencana.”

4. Mereka saling menyayangi dengan sesamanya.

Dari Umar Ibnul Khattab ra berkata:

Hadis riwayat Nasa’i, Al Bazzar dan Abu Nu’aim di dalam Al Hilyah jilid I hal. 6

Surah Yunus: 62 – 64

Hadisriwayat. Al Mafakhiril ‘Aliyah hal 104

“Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya sebahagian hamba Allah ada orang-orang yang tidak tergolong dalam golongan para nabi dan para syahid, tetapi kedua golongan ini ingin mendapatkan kedudukan seperti kedudukan mereka di sisi Allah.” Tanya seorang: “Wahai Rasulullah, siapakah mereka dan apa amal-amal mereka?” Sabda beliau: “Mereka adalah orang-orang yang saling kasih sayang dengan sesamanya, meskipun tidak ada hubungan darah maupun harta di antara mereka. Demi Allah, wajah mereka memancarkan cahaya, mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, mereka tidak akan takut dan susah.” Kemudian Rasulullah saw membacakan firman Allah yang artinya: “Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”

5. Mereka selalu sabar, wara’ dan berbudi pekerti yang baik.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwa”Rasulullah saw bersabda:

Hadis riwayat Abu Nu’aim dalam kitab Al Hilya jilid I, hal 5

“Ada tiga sifat yang jika dimiliki oleh seorang, maka ia akan menjadi wali Allah, iaitu: pandai mengendalikan perasaannya di saat marah, wara’ dan berbudi luhur kepada orang lain.”
Rasulullah saw bersabda: “Wahai Abu Hurairah, berjalanlah engkau seperti segolongan orang yang tidak takut ketika manusia ketakutan di hari kiamat. Mereka tidak takut siksa api neraka ketika manusia takut. Mereka menempuh perjalanan yang berat sampai mereka menempati tingkatan para nabi. Mereka suka berlapar, berpakaian sederhana dan haus, meskipun mereka mampu. Mereka lakukan semua itu demi untuk mendapatkan redha Allah. Mereka tinggalkan rezeki yang halal kerana akan amanahnya. Mereka bersahabat dengan dunia hanya dengan badan mereka, tetapi mereka tidak tertipu oleh dunia. Ibadah mereka menjadikan para malaikat dan para nabi sangat kagum. Sungguh amat beruntung mereka, alangkah senangnya jika aku dapat bertemu dengan mereka.” Kemudian Rasulullah saw menangis kerana rindu kepada mereka. Dan beliau bersabda: “Jika Allah hendak menyiksa penduduk bumi, kemudian Dia melihat mereka, maka Allah akan menjauhkan siksaNya. Wahai Abu Hurairah, hendaknya engkau menempuh jalan mereka, sebab siapapun yang menyimpang dari penjalanan mereka, maka ia akan mendapati siksa yang berat.”

6. Mereka selalu terhindar ketika ada bencana.

Dari Ibnu Umar ra, katanya:

“Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang diberi makan dengan rahmatNya dan diberi hidup dalam afiyahNya, jika Allah mematikan mereka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurgaNya. Segala bencana yang tiba akan lenyap secepatnya di hadapan mereka, seperti lewatnya malam hari di hadapan mereka, dan mereka tidak terkena sedikitpun oleh bencana yang datang.”

Rujukan:-

Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al Auliya’

Hadis riwayat Abu Hu’aim dalam kitab Al Hilya

Hadis riwayat Abu Nu’aim dalam kitab Al Hilya jilid I hal 6

8. Hati mereka selalu terkait kepada Allah.

Imam Ali Bin Abi Thalib berkata kepada Kumail An Nakha’i: “Bumi ini tidak akan kosong dari hamba-hamba Allah yang menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian dan keikhlasan, sehingga agama Allah tidak akan punah dari peredarannya. . Akan tetapi, berapakah jumlah mereka dan dimanakah mereka berada? Kiranya hanya Allah yang mengetahui tentang mereka. Demi Allah, jumlah mereka tidak banyak, tetapi nilai mereka di sisi Allah sangat mulia. Dengan mereka, Allah menjaga agamaNya dan syariatNya, sampai dapat diterima oleh orang-orang seperti mereka. Mereka menyebarkan ilmu dan ruh keyakinan. Mereka tidak suka kemewahan, mereka senang dengan kesederhanaan. Meskipun tubuh mereka berada di dunia, tetapi rohaninya membumbung ke alam malakut. Mereka adalah khalifah-khalifah Allah di muka bumi dan para da’i kepada agamaNya yang lurus. Sungguh, betapa rindunya aku kepada mereka.”

9. Mereka senang bermunajat di akhir malam.

Imam Ghazali menyebutkan: “Allah pernah memberi ilham kepada para siddiq: “Sesungguhnya ada hamba-hambaKu yang mencintaiKu dan selalu merindukan Aku dan Akupun demikian. Mereka suka mengingatiKu dan memandangKu dan Akupun demikian. Jika engkau menempuh jalan mereka, maka Aku mencintaimu. Sebaliknya, jika engkau berpaling dari jalan mereka, maka Aku murka kepadamu. ” Tanya seorang siddiq: “Ya Allah, apa tanda-tanda mereka?” Firman Allah: “Di siang hari mereka selalu menaungi diri mereka, seperti seorang pengembala yang menaungi kambingnya dengan penuh kasih sayang, mereka merindukan terbenamnya matahari, seperti burung merindukan sarangnya. Jika malam hari telah tiba tempat tidur telah diisi oleh orang-orang yang tidur dan setiap kekasih telah bercinta dengan kekasihnya, maka mereka berdiri tegak dalam solatnya. Mereka merendahkan dahi-dahi mereka ketika bersujud, mereka bermunajat, menjerit, menangis, mengadu dan memohon kepadaKu. Mereka berdiri, duduk, ruku’, sujud untukKu. Mereka rindu dengan kasih sayangKu. Mereka Aku beri tiga kurniaan: Pertama, mereka Aku beri cahayaKu di dalam hati mereka, sehingga mereka dapat menyampaikan ajaranKu kepada manusia. Kedua, andaikata langit dan bumi dan seluruh isinya ditimbang dengan mereka, maka mereka lebih unggul dari keduanya. Ketiga, Aku hadapkan wajahKu kepada mereka. Kiranya engkau akan tahu, apa yang akan Aku berikan kepada mereka?”

Rujukan:-

Nahjul Balaghah hal 595 dan Al Hilya jilid 1 hal.. 80

Ihya’ Ulumuddin jilid IV hal 324 dan Jilid I hal 358

10. Mereka suka menangis dan mengingat Allah.

‘Iyadz ibnu Ghanam menuturkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: “Malaikat memberitahu kepadaku: “Sebaik-baik umatku berada di tingkatan-tingkatan tinggi. Mereka suka tertawa secara terang, jika mendapat nikmat dan rahmat dari Allah, tetapi mereka suka menangis secara rahsia, kerana mereka takut mendapat siksa dari Allah. Mereka suka mengingat Tuhannya di waktu pagi dan petang di rumah-rumah Tuhannya. Mereka suka berdoa dengan penuh harapan dan ketakutan. Mereka suka memohon dengan tangan mereka ke atas dan ke bawah. Hati mereka selalu merindukan Allah. Mereka suka memberi perhatian kepada manusia, meskipun mereka tidak dipedulikan orang. Mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak congkak, tidak bersikap bodoh dan selalu berjalan dengan tenang. Mereka suka berpakaian sederhana. Mereka suka mengikuti nasihat dan petunjuk Al Qur’an. Mereka suka membaca Al Qur’an dan suka berkorban. Allah suka memandangi mereka dengan kasih sayangNya. Mereka suka membahagikan nikmat Allah kepada sesama mereka dan suka memikirkan negeri-negeri yang lain. Jasad mereka di bumi, tapi pandangan mereka ke atas. Kaki mereka di tanah, tetapi hati mereka di langit. Jiwa mereka di bumi, tetapi hati mereka di Arsy. Roh mereka di dunia, tetapi akal mereka di akhirat. Mereka hanya memikirkan kesenangan akhirat. Dunia dinilai sebagai kubur bagi mereka. Kubur mereka di dunia, tetapi kedudukan mereka di sisi Allah sangat tinggi. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah yang artinya: “Kedudukan yang setinggi itu adalah untuk orang-orang yang takut kepada hadiratKu dan yang takut kepada ancamanKu.”

11. Jika mereka berkeinginan, maka Allah memenuhinya.

Dari Anas ibnu Malik ra berkata: “Rasul saw bersabda: “Berapa banyak manusia lemah dan dekil yang selalu dihina orang, tetapi jika ia berkeinginan, maka Allah memenuhinya, dan Al Barra’ ibnu Malik, salah seorang di antara mereka.”

Ketika Barra’ memerangi kaum musyrikin, para sahabat: berkata: “Wahai Barra’, sesungguhnya Rasulullah saw pernah bersabda: “Andaikata Barra’ berdoa, pasti akan terkabul. Oleh kerana itu, berdoalah untuk kami.” Maka Barra’ berdoa, sehingga kami diberi kemenangan.

Di medan peperangan Sus, Barra’ berdo’a: “Ya Allah, aku mohon, berilah kemenangan kaum Muslimin dan temukanlah aku dengan NabiMu.” Maka kaum Muslimin diberi kemenangan dan Barra’ gugur sebagai syahid.

Rujukan:-

Hadis riwayat Abu Nu’aim dalam Hilya jilid I, hal 16

12. Keyakinan mereka dapat menggoncangkan gunung.

Abdullah ibnu Mas’ud pernah menuturkan:

“Pada suatu waktu ia pernah membaca firman Allah: “Afahasibtum annamaa khalaqnakum ‘abathan”, pada telinga seorang yang pengsan. Maka dengan izin Allah, orang itu segera sedar, sehingga Rasuulllah saw bertanya kepadanya: “Apa yang engkau baca di telinga orang itu?” Kata Abdullah: “Aku tadi membaca firman Allah: “Afahasibtum annamaa khalaqnakum ‘abathan” sampai akhir surah.” Maka Rasul saw bersabda: “Andaikata seseorang yakin kemujarabannya dan ia membacakannya kepada suatu gunung, pasti gunung itu akan hancur.”

– Hadis riwayat Abu Nu’aim dalam Al Hilya jilid I hal 7

PEMBAHAGIAN WALI-WALI ALLAH

1. Al-Aqtab

Al Aqtab berasal dari kata tunggal Al Qutub yang mempunyai erti penghulu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Al Aqtab adalah darjat kewalian yang tertinggi. Jumlah wali yang mempunyai darjat tersebut hanya terbatas seorang saja untuk setiap masanya. Seperti Abu Yazid Al Busthami dan Ahmad Ibnu Harun Rasyid Assity. Di antara mereka ada yang mempunyai kedudukan di bidang pemerintahan, meskipun tingkatan taqarrubnya juga mencapai darjat tinggi, seperti para Khulafa’ur Rasyidin, Al Hasan Ibnu Ali, Muawiyah Ibnu Yazid, Umar Ibnu Abdul Aziz dan Al Mutawakkil.

2. Al-A immah

Al Aimmah berasal dari kata tunggal imam yang mempunyai erti pemimpin. Setiap masanya hanya ada dua orang saja yang dapat mencapai darjat Al Aimmah. Keistimewaannya, ada di antara mereka yang pandangannya hanya tertumpu ke alam malakut saja, ada pula yang pandangannya hanya tertumpu di alam malaikat saja.

3. Al-Autad

Al Autad berasal dari kata tunggal Al Watad yang mempunyai erti pasak. Yang memperoleh darjat Al Autad hanya ada empat orang saja setiap masanya. Kami menjumpai seorang di antara mereka dikota Fez di Morocco. Mereka tinggal di utara, di timur, di barat dan di selatan bumi, mereka bagaikan penjaga di setiap pelusuk bumi.

4. Al-Abdal

Al Abdal berasal dari kata Badal yang mempunyai erti menggantikan. Yang memperoleh darjat Al Abdal itu hanya ada tujuh orang dalam setiap masanya. Setiap wali Abdal ditugaskan oleh Allah swt untuk menjaga suatu wilayah di

bumi ini. Dikatakan di bumi ini mempunyai tujuh daerah. Setiap daerah dijaga oleh seorang wali Abdal. Jika wali Abdal itu meninggalkan tempatnya, maka ia akan digantikan oleh yang lain. Ada seorang yang bernama Abdul Majid Bin Salamah pernah bertanya pada seorang wali Abdal yang bernama Muaz Bin Asyrash, amalan apa yang dikerjakannya sampai ia menjadi wali Abdal? Jawab Muaz Bin Asyrash: “Para wali Abdal mendapatkan darjat tersebut dengan empat kebiasaan, yaitu sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam dan mengasingkan diri”.

5. An-Nuqaba’

An Nuqaba’ berasal dari kata tunggal Naqib yang mempunyai erti ketua suatu kaum. Jumlah wali Nuqaba’ dalam setiap masanya hanya ada dua belas orang. Wali Nuqaba’ itu diberi karamah mengerti sedalam-dalamnya tentang hukum-hukum syariat. Dan mereka juga diberi pengetahuan tentang rahsia yang tersembunyi di hati seseorang. Selanjutnya mereka pun mampu untuk meramal tentang watak dan nasib seorang melalui bekas jejak kaki seseorang yang ada di tanah. Sebenarnya hal ini tidaklah aneh. Kalau ahli jejak dari Mesir mampu mengungkap rahsia seorang setelah melihat bekas jejaknya. Apakah Allah tidak mampu membuka rahsia seseorang kepada seorang waliNya?

6. An-Nujaba’

An Nujaba’ berasal dari kata tunggal Najib yang mempunyai erti bangsa yang mulia. Wali Nujaba’ pada umumnya selalu disukai orang. Dimana sahaja mereka mendapatkan sambutan orang ramai. Kebanyakan para wali tingkatan ini tidak merasakan diri mereka adalah para wali Allah. Yang dapat mengetahui bahawa mereka adalah wali Allah hanyalah seorang wali yang lebih tinggi darjatnya. Setiap zaman jumlah mereka hanya tidak lebih dari lapan orang.

7. Al-Hawariyun

Al Hawariyun berasal dari kata tunggal Hawariy yang mempunyai erti penolong. Jumlah wali Hawariy ini hanya ada satu orang sahaja di setiap zamannya. Jika seorang wali Hawariy meninggal, maka kedudukannya akan di-ganti orang lain. Di zaman Nabi hanya sahabat Zubair Bin Awwam saja yang mendapatkan darjat wali Hawariy seperti yang dikatakan oleh sabda Nabi:

“Setiap Nabi mempunyai Hawariy. Hawariyku adalah Zubair ibnul Awwam”.

Walaupun pada waktu itu Nabi mempunyai cukup banyak sahabat yang setia dan selalu berjuang di sisi beliau. Tetapi beliau saw berkata demikian, kerana beliau tahu hanya Zubair sahaja yang meraih darjat wali Hawariy. Kelebihan seorang wali Hawariy biasanya seorang yang berani dan pandai berhujjah.
https://jalanakhirat.wordpress.com/2010/05/05/tanda-dan-jenis-wali-allah/
22/09/2018 0:26:15
berita ini sudah dilihat oleh 1.765 pengunjung
Baca Berita Lainnya
miley-cyrus-tetap-beramal,-meski-ikut-menjadi-korban-kebakaran
Miley Cyrus Tetap Beramal, Meski Ikut Menjadi Korban Kebakaran
21/11/2018 0:00:00
rossi-terjatuh-di-gp-valencia
Rossi Terjatuh Di GP Valencia
18/11/2018 0:00:00
fakta-unik-di-balik-film-bernafas-dalam-kubur
Fakta Unik Di Balik Film Bernafas Dalam Kubur
17/11/2018 0:00:00
5-fakta-unik-tentang-film-bohemian-rhapsody
5 Fakta Unik Tentang Film Bohemian Rhapsody
16/11/2018 0:00:00
tips-membuat-es-buah-yang-mudah-dengan-susu
Tips Membuat Es Buah yang Mudah Dengan Susu
15/11/2018 0:00:00
calon-suaminya-jadi-korban-jatuhnya-lion-air,-wanita-ini-tetap-penuhi-janjinya
Calon Suaminya Jadi Korban Jatuhnya Lion Air, Wanita Ini Tetap Penuhi Janjinya
14/11/2018 0:00:00
5-fakta-dari-stan-lee,-legenda-komik-marvel
5 Fakta Dari Stan Lee, Legenda Komik Marvel
13/11/2018 0:00:00
wanita-yang-ber-obsesi-jadi-paling-gemuk-di-dunia
Wanita yang Ber Obsesi Jadi Paling Gemuk Di Dunia
12/11/2018 0:00:00
fakta-unik-mengenai-otak-pria-dan-wanita
Fakta Unik Mengenai Otak Pria Dan Wanita
11/11/2018 0:00:00
10-fakta-unik-dari-hari-pahlawan-10-november
10 Fakta Unik Dari Hari Pahlawan 10 November
10/11/2018 0:00:00
tips-hadapi-patah-hati,-buat-kamu-yang-sedang-putus-cinta
Tips Hadapi Patah Hati, Buat Kamu yang Sedang Putus Cinta
09/11/2018 0:00:00
5-makanan-khas-bandung-yang-terkenal-lezat
5 Makanan Khas Bandung yang Terkenal Lezat
08/11/2018 0:00:00
tips-tampil-percaya-diri-untuk-raih-kesuksesan
Tips Tampil Percaya Diri Untuk Raih Kesuksesan
07/11/2018 0:00:00
tips-agar-terlihat-lebih-muda-yang-murah-meriah
Tips Agar Terlihat Lebih Muda yang Murah Meriah
06/11/2018 0:00:00
mata-panda-karena-kurang-tidur-?-begini-cara-menghilangkannya
Mata Panda Karena Kurang Tidur ? Begini Cara Menghilangkannya
05/11/2018 0:00:00
fakta-tentang-obesitas-yang-perlu-kamu-ketahui
Fakta Tentang Obesitas yang Perlu Kamu Ketahui
04/11/2018 0:00:00
ingin-olahraga-lari-tidak-membosankan-?-berikut-tipsnya
Ingin Olahraga Lari Tidak Membosankan ? Berikut Tipsnya
03/11/2018 0:00:00
fakta-dari-black-box-pesawat-yang-perlu-kamu-tau
Fakta Dari Black Box Pesawat yang Perlu Kamu Tau
02/11/2018 0:00:00
arti-kedutan-mata-kelopak-mata-sebelah-kanan-atas
arti kedutan mata kelopak mata sebelah kanan atas
02/11/2018 0:00:00
tipe-karakteristik-dari-orang-ber-golongan-darah-b
Tipe Karakteristik Dari Orang Ber Golongan Darah B
01/11/2018 0:00:00
fakta-dari-orang-bertipe-pendiam
Fakta Dari Orang Bertipe Pendiam
31/10/2018 0:00:00
fakta-penting-di-balik-jatuhnya-pesawat-lion-air
Fakta Penting Di Balik Jatuhnya Pesawat Lion Air
30/10/2018 0:00:00
pesawat-lion-air-di-kabarkan-jatuh
Pesawat Lion Air Di Kabarkan Jatuh
29/10/2018 0:00:00
fakta-di-balik-sumpah-pemuda,-kamu-tau-ga-?
Fakta Di Balik Sumpah Pemuda, Kamu Tau Ga ?
28/10/2018 0:00:00
fakta-dari-anak-sulung-yang-perlu-kamu-tau
Fakta Dari Anak Sulung yang Perlu Kamu Tau
27/10/2018 0:00:00
ingin-hilangkan-jerawat-berikut-tips-yang-bisa-kamu-gunakan
Ingin Hilangkan Jerawat Berikut Tips yang Bisa Kamu Gunakan
26/10/2018 0:00:00
cari-tau-tipe-kepribadianmu-dengan-melihat-gambar-segitiga-ini
Cari Tau Tipe Kepribadianmu Dengan Melihat Gambar Segitiga Ini
24/10/2018 0:00:00
kisah-model-yang-tetap-menikah-walaupun-mengalami-luka-bakar-hebat
Kisah Model yang Tetap Menikah Walaupun Mengalami Luka Bakar Hebat
23/10/2018 0:00:00
3-fakta-unik-dari-film-a-star-is-born
3 Fakta Unik Dari Film A Star Is Born
22/10/2018 0:00:00
bagaimana-sih-sifat-dari-anak-pertama-itu
Bagaimana Sih Sifat Dari Anak Pertama Itu
21/10/2018 0:00:00
ternyata-garis-tangamu-bisa-tunjukan-masa-depan-mu-loh
Ternyata Garis Tangamu Bisa Tunjukan Masa Depan Mu Loh
20/10/2018 0:00:00
mengenal-hailey-baldwin,-karir-dan-hubungannya-dengan-justin-bieber
Mengenal Hailey Baldwin, Karir Dan Hubungannya Dengan Justin Bieber
19/10/2018 0:00:00
gambar-hewan-yang-pertama-kamu-lihat-tunjukan-karakter-positif-kamu
Gambar Hewan yang Pertama Kamu Lihat Tunjukan Karakter Positif Kamu
17/10/2018 0:00:00
sedang-alami-perut-kembung-?-atasi-dengan-6-cara-ini
Sedang Alami Perut Kembung ? Atasi Dengan 6 Cara Ini
16/10/2018 0:00:00
transformasi-song-hye-kyo,-dari-kecil-sampai-menjadi-artis-korea-terkenal
Transformasi Song Hye Kyo, Dari Kecil Sampai Menjadi Artis Korea Terkenal
15/10/2018 0:00:00
6-fakta-tentang-indonesia-ini-ternyata-sampai-di-kenal-di-dunia-loh
6 Fakta Tentang Indonesia Ini Ternyata Sampai Di Kenal Di Dunia Loh
12/10/2018 0:00:00
gempa-guncang-jawa-timur-dan-bali
Gempa guncang Jawa Timur Dan Bali
11/10/2018 0:00:00
apa-saja-sih-manfaat-dari-buoy-pendeteksi-tsunami,-berikut-penjelasannya
Apa Saja Sih Manfaat Dari Buoy Pendeteksi Tsunami, Berikut Penjelasannya
10/10/2018 0:00:00
tes-kepribadian,-apa-yang-kamu-lihat-pertama-kali-?
Tes Kepribadian, Apa yang Kamu Lihat Pertama Kali ?
10/10/2018 0:00:00
4-hal-positive-yang-bisa-kamu-ambil-saat-di-selingkuhi
4 Hal Positive yang Bisa Kamu Ambil Saat Di Selingkuhi
08/10/2018 0:00:00
fakta-menarik-tentang-minuman-sehat-yang-perlu-kamu-tau
Fakta Menarik Tentang Minuman Sehat yang Perlu Kamu Tau
05/10/2018 0:00:00
fakta-unik-dari-makanan-yang-kamu-belum-tau
Fakta Unik Dari Makanan yang Kamu Belum Tau
04/10/2018 0:00:00
10-fakta-unik-mengenai-batik
10 Fakta Unik Mengenai Batik
04/10/2018 0:00:00
doa-pembuka-rezeki-dan-minta-usaha-lancar
Doa Pembuka Rezeki Dan Minta Usaha Lancar
03/10/2018 0:00:00
kelender-dan-jadwal-libur-nasional-2019
Kelender Dan Jadwal Libur Nasional 2019
02/10/2018 0:00:00
untuk-para-wanita,-trend-model-rambut-di-2019
Untuk Para Wanita, Trend Model Rambut Di 2019
02/10/2018 0:00:00
ramalan-bintang-tentang-percintaan,-karir-dan-kesehatan-di-tahun-2019
Ramalan Bintang Tentang Percintaan, Karir Dan Kesehatan Di Tahun 2019
02/10/2018 0:00:00
ramalan-bintang-di-2019-,-horoskop-cinta,-uang,-karir,-&-kesehatan
Ramalan Bintang di 2019 , Horoskop Cinta, Uang, Karir, & Kesehatan
02/10/2018 0:00:00
4-karakter-wanita-berdasarkan-belahan-rambutnya
4 karakter wanita berdasarkan belahan rambutnya
02/10/2018 0:00:00
4-karakter-wanita-berdasarkan-belahan-rambutnya
4 karakter wanita berdasarkan belahan rambutnya
02/10/2018 0:00:00
cari-tahu-kepribadian-seseorang-dari-bentuk-wajahnya
cari tahu kepribadian seseorang dari bentuk wajahnya
01/10/2018 0:00:00
sifat-dan-karakter-pribadi-anda-dapat-dilihat-dari-tanggal-dan-hari-lahir-
sifat dan karakter pribadi anda dapat dilihat dari tanggal dan hari lahir
01/10/2018 0:00:00
arti-goresan-tanda-tangan-seseorang-dan-hubungan-dengan-kepribadian-anda
Arti Goresan Tanda Tangan Seseorang dan hubungan dengan kepribadian anda
01/10/2018 0:00:00
makna-dari-tahi-lalat-menurut-astrologi-cina,-ternyata-bisa-menceritakan-kepribadian-dan-masa-depan
Makna Dari Tahi Lalat Menurut Astrologi Cina, Ternyata Bisa Menceritakan Kepribadian Dan Masa Depan
01/10/2018 0:00:00
act-mencatat-korban-tewas-akibat-gempa-di-palu-mencapai-ribuan-orang
ACT Mencatat Korban Tewas Akibat Gempa di Palu Mencapai Ribuan Orang
01/10/2018 0:00:00
telan-korban-jiwa-ratusan-orang,-gempa-di-palu-dan-donggala-di-sorot-dunia
Telan Korban Jiwa Ratusan Orang, Gempa Di Palu Dan Donggala Di Sorot Dunia
01/10/2018 0:00:00
habib-munzir,kisah-ulama-besar-yang-tidak-memiliki-rumah
Habib Munzir,Kisah Ulama Besar Yang Tidak Memiliki Rumah
11/09/2018 0:00:00
kisah-unik-habib-jafar-al-kaff-beli-fortuner-400rb-hingga-membuang-uang-puluhan-juta-ke-laut
Kisah Unik Habib Jafar Al Kaff Beli Fortuner 400rb Hingga Membuang Uang Puluhan Juta Ke Laut
11/09/2018 0:00:00
kisah-imam-syafii,-mengungkap-rejeki-yang-seharusnya-tidak-kita-terima
Kisah Imam Syafii, Mengungkap Rejeki Yang Seharusnya Tidak Kita Terima
11/09/2018 0:00:00
habib-jafar-bin-muhammad-alkaff-wali-allah-majdub-asal-kudus
Habib Jafar Bin Muhammad AlKaff Wali Allah Majdub Asal Kudus
11/09/2018 0:00:00
apa-itu-rijallul-ghaib?-bagaimana-cirinya?
Apa Itu Rijallul Ghaib? Bagaimana Cirinya?
06/09/2018 0:00:00
inilah-anak-yang-lahir-di-planet-mars
Inilah Anak Yang Lahir di Planet Mars
28/08/2018 0:00:00
cara-jitu-membuka-iphone-yang-terkunci
Cara Jitu Membuka Iphone Yang Terkunci
28/08/2018 0:00:00
5-kebiasaan-buruk-setelah-makan-yang-wajib-anda-hindari
5 Kebiasaan Buruk Setelah Makan Yang Wajib Anda Hindari
21/08/2018 0:00:00
menilik-masa-depan-pariwisata-lombok-pasca-gempa
Menilik Masa Depan Pariwisata Lombok Pasca Gempa
21/08/2018 0:00:00
mengintip-gaya-liburan-roy-kiyoshi
Mengintip Gaya Liburan Roy Kiyoshi
21/08/2018 0:00:00
spot-instagrammable-venue-asian-games-2018
Spot Instagrammable Venue Asian Games 2018
21/08/2018 0:00:00
sandiaga-uno-:-aksi-jokowi-di-pembukaan-asian-games-2018-keren-banget-!
Sandiaga Uno : Aksi Jokowi Di Pembukaan Asian Games 2018 Keren Banget !
19/08/2018 0:00:00
aksi-jokowi-naik-moge-di-pembuakaan-asian-games-2018-menuai-pujian
Aksi Jokowi Naik Moge Di Pembuakaan Asian Games 2018 Menuai Pujian
19/08/2018 0:00:00
pembukaan-asian-games-2018-yang-menyihir-penonton
Pembukaan Asian Games 2018 Yang Menyihir Penonton
19/08/2018 0:00:00
bukan-fisik,ternyata-ini-yang-membuat-wanita-tergila-gila-pada-pria
Bukan Fisik,Ternyata Ini Yang Membuat Wanita Tergila Gila Pada Pria
18/08/2018 0:00:00
gempa-6,7-sr-di-ntt-membuat-pasien-rsud-dompu-berhamburan
Gempa 6,7 SR di NTT Membuat Pasien RSUD Dompu Berhamburan
18/08/2018 0:00:00
ntt-diguncang-gempa-bumi-6,7-sr
NTT Diguncang Gempa Bumi 6,7 SR
18/08/2018 0:00:00
jokowi-pamerkan-turunnya-angka-pengangguran-ri
Jokowi Pamerkan Turunnya Angka Pengangguran RI
17/08/2018 0:00:00
hore-gaji-pns-naik-lagi-5-%
Hore Gaji PNS Naik Lagi 5 % Pemerintah Siapkan 6T
17/08/2018 0:00:00
Ini-Dia-Daftar-Kekayaan-Capres-Prabowo
Ini Dia Daftar Kekayaan Capres Prabowo,Wow Menakjubkan
17/08/2018 0:00:00
http://manuelzktc11009.free-blogz.com/8651946/where-looking-for-used-office-desks
http://emiliocnwf22211.widblog.com/9814263/finding-one-of-the-most-office-desk
http://andywhrg22109.collectblogs.com/9918998/choosing-perfect-office-desk
http://johnathanwfmu87665.alltdesign.com/selecting-some-sort-of-office-desk-for-business-10660343
http://andreiuen66554.amoblog.com/digital-picture-frames-for-your-office-11831920
http://travisfrbk44333.digiblogbox.com/5721755/tips-on-creating-a-home-office
http://franciscobhmr65321.bloginwi.com/8372099/choosing-a-desk-for-the-home-office
http://kameronzrcj28286.blogzag.com/8201790/your-office-desk-location-strategies-to-office-desk-cabinets
http://sethufox99888.jaiblogs.com/6765034/home-office-organizing-tips
http://griffinybns65421.look4blog.com/8176459/advantages-of-having-a-fountain-in-your-office
http://charlieftck44433.imblogs.net/8307078/oak-office-desk-positives
http://daltonoakt87766.blogstival.com/3365094/fun-toys-for-your-office-desk-space
http://zanderoxfm44321.designi1.com/3313405/get-cheap-office-desks-for-your-office
http://holdenamwg33444.educationalimpactblog.com/3318459/the-top-five-most-outrageous-office-furniture
http://codykudm55443.ivasdesign.com/3317806/how-choose-from-home-office-desk
http://kameronueox98887.link4blogs.com/3365244/ways-to-entertain-yourself-at-a-boring-desk-job
http://felixeqzi33221.mybloglicious.com/3368202/furniture-generating-home-office
http://shaneflnq27271.post-blogs.com/3312098/office-desks-in-order-to-create-your-office-more-attractive
http://chanceyhov76644.review-blogger.com/3251075/office-furniture-perth-picking-a-suitable-office-desk
http://eduardoqakt77776.total-blog.com/how-to-get-cheap-office-desks-14919348

informasi.me
Informasi No Telepon & Alamat Online 2017 2018
informasi direktor perusahaan no telp dan alamat di indonesia 2017 2018
Follow Us
Links